A kosár üres

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Teka Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92., telefonszám: 06 96 574 500, e-mail cím:info [k] teka.hu) (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) érdekében.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetők.

1.Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a jogszabályok szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

2.Az adatkezelés jogalapját minden esetben az érintettek hozzájárulása képezi. A felhasználó személyes adatai önkéntes megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

3. A kezelt adatok körébe a felhasználók által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok taroznak (Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím)

4.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők közé A Teka Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkatársai is tartoznak.

5. Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 5 éven belül törlésre kerülnek. A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy tájékoztassák személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve maga is megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Amennyiben a felhasználó egy korábbi időpontban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok kerültek csatolásra. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást. Amennyiben az adatkezelő a  felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem találja megfelelőnek az adatkezelő válaszát, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat által nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.